Insamlingspolicy

HOPEs verksamhet finansieras genom insamlade medel, bidrag från myndigheter, regioner och stiftelser, medlemsavgifter, försäljning av produkter samt intäkter från utbildningar och föreläsningar.

Insamlade medel är mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, föreningar, samfund, privata och ideella fonder samt stiftelser.

Att arbeta framgångsrikt med insamling innebär för HOPE att vår verksamhet har högt förtroende hos allmänhetens. Vi ska tydligt visa hur pengarna som samlas in används.

HOPE strävar efter att ha en så kostnadseffektiv insamling som möjligt. Därför kommer varje enskild insamlingsaktivitet följas upp och utvärderas.

Vi följer de regelverk som gäller för insamlingsarbete i Sverige, det vill säga dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra givare är avgörande för vårt arbete och ändamål. Utan gåvor skulle verksamheten inte kunna bedrivas. Därför är vårt mål att alla givare, oavsett om det är privata givare eller företagsgivare, ska känna sig trygga med hur vi hanterar gåvorna vi får.

Vi ska möta givarnas behov av relevant återkoppling och information.

Vi ska förmedla en känsla av tillhörighet och erbjuda möjligheter att engagera sig genom att ge fler gåvor t.ex. via egna insamlingar, genom medlemskap och aktiv.

Alla som kontaktar oss ska få ett vänligt och professionellt bemötande.

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den snarast möjligt återbetalas till givaren, om hen så begär.